VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK – MAGYAR NYELVEN


Monográfia

– 2014 Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet. 728 p. 


Szerkesztett kötetek és tematikus folyóiratszám

– 2012 Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest: MTA Néprajzi Intézet. (Szerkesztő.)

– 2011 Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I-II. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Olvasószerkesztő – Báti Anikóval.) 

– 2010 Ethno-lore.  Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVII. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő.)

– 2009 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVI. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő.)

– 2008a Replika 63. szám: Tárgy-transzformációk: határátlépés, életrajz, identitás. (Szerkesztő.)

– 2008b Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXV. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő – Vargyas Gáborral.)

– 2007 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIV. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. (Szerkesztő – Vargyas Gáborral.)

– 2006 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIII. Budapest: Akadémiai. (Szerk. Vargyas Gábor. A szerkesztő munkatársa.)

– 2005 Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXII. Budapest: Akadémiai. (Szerk. Vargyas Gábor. A szerkesztő munkatársa.)

– 2001 Halálés kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. Budapest–Pécs: Janus–Osiris. 362 p. (Szerkesztő.)


Folyóiratcikk

– 2012 A fogyasztás politikája és az erdélyi gábor és cărhar romák közötti presztízstárgy-kereskedelem. Tabula 14(1–2): 61–94.

– 2008a Identitás(szimbólum)-brókerek. Bazár jellegű ügyletek és kockázat-menedzselés a gábor presztízstárgy-gazdaságban. Tabula 11(1–2): 3–44.

– 2008b Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok. (Interakció, kölcsönhatás, egymásrautaltság – az „új” anyagikultúra-kutatásról.) Replika 63. 4–28.

– 2008c A tárgyak identitáspolitikája. A patinahamisítás mint alkalmi megélhetési/politikai stratégia és a gábor presztízstárgy-gazdaság. Replika 63. 87–134.

– 2005 Az érték etnicizálása – az etnicitás értéke. A presztízstárgy-gazdaság mint etnikai identitásgyakorlat az erdélyi gáborok között. Tabula (6)2: 171–200.

– 2001 Hatalom, halálkép, normativitás. Amagyar paraszti halálkép evilági normatív jellegéről. Világosság XLII(6): 3–25.

– 1998 A túlélők teendői. A posztmortális szolgálatok rendje későközépkori városaink vallásos közösségeiben. Századok 98(4): 765–792.

– 1996a A haldokló teendői. Café Bábel 20: 203–215.

– 1996b A körülállók teendői a későközépkor keresztény halálközeli rítusaiban. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 8(3–4): 5–18.

– 1996c Az irodalomszociológia és a kánon. Literatura 22(1): 109–115.

– 1994a Egy talált nyelv archaikus biztonsága. Megjegyzések Domonkos István: Kormányeltörésben c. verséről. Ex-Symposion 10–12. 7–9.

– 1994b Az átjárhatóság természetéről. Néhány megjegyzés Kovács András Ferenc Lázáry René-ciklusának történelemszemlélete kapcsán. Nappali ház 6(4): 33–37.


Könyvfejezet

– 2012a Tulajdonlási verseny, üzleti etika és konfliktuskezelés. Egy gábor roma presztízstárgy posztszocialista életrajza: 1992–2012. In Báti Anikó – Sárkány Mihály – Vargha Katalin (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIX. Budapest: MTA BTK NI. 187–235.

– 2012b Presztízsfogyasztás és házasságpolitika – egy gábor roma használtcikk társadalmi karrierjének tükrében (2000–2012). In Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet. 85–138.

– 2010a Presztízsgazdaság, politika és etnikai identitás egy erdélyi roma csoportban. In Kurucz György – Urbán Balázs (szerk.): Eötvös konferencia 2009. Budapest: Magyar Ösztöndíj Bizottság. 66–80.

– 2010b Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok, jelentésdefiníciós küzdelmek és a gábor presztízstárgy-gazdaság. In Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Gondolat Kiadó. 236–253.

– 2010c Czigánykincsek Téglás István tanulmányaiban (1899–1913). In Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – indesalutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék. 649–664.

– 2010d Multietnikus tárgyéletrajzok, tulajdonlási verseny és repatriotizáció. Czigánykincsek Erdélyben a XIX-XX. század fordulóján (1869–1917). In Berta Péter (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXVII. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 87–122.

– 2006 Tárgyhasználat, etnikai identitás és a különbség politikája. Az etnikai identitásszimbólum-alkotás gyakorlata az erdélyi gáborok között. In Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-Lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXIII. Budapest: MTA Néprajzi Intézet. 147–191.

– 2005 A társadalmi nemek közöttistátuskülönbség megjelenési formái és ideológiai háttere egy erdélyi roma közösségben. In Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve XXII. Budapest: MTA Néprajzi Intézet. 71–154.

– 2004 “Bolond vagy, Jankó? Leányka kellneked?!” Nemek közötti státuskülönbség, patrilinealitás és apatársi szövetség egy erdélyi roma közösségben. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Feketén, fehéren. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I-II. Budapest: L’Harmattan. II. 9–37.

– 2001a A halál előjeleinek funkciói Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva paraszti közösségeinek halálközeli rítusaiban. In Pócs Éva (szerk.): Sors – Áldozat –Divináció. Budapest–Pécs: Janus–Osiris. 244–293.


Lexikonszócikk

– 2005 Halottkultusz. In Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. 16–21. Budapest: Balassi.


Fordítás, lektorálás

– 2008 Christopher B. Steiner: The Quest for Authenticity and the Invention of African Art. In Replika 63. szám. (Fordítás – Szappanos Katával.)

– 2001a Peter Metcalf: Meaning and Materialism: The Ritual Economy of Death. In Berta Péter (szerk.): Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. Budapest–Pécs: Janus–Osiris. 80–96. (Fordítás – Dorn Krisztinával.)

– 2001b Judith Okely: Ghosts and Gorgios. In Berta Péter (szerk.): Halál éskultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. Budapest–Pécs: Janus–Osiris. 209–227. (Fordítás – Pusztai Anikóval.)

Using Format